Nyelvváltó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a BOJNÁR FÉMIPARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(9134 Bodonhely, Dózsa György utca 16., Cg. 08-09-012861),

mint Vállalkozó gazdasági tevékenysége végzése során megkötött jogügyletekre (szerződéses kapcsolatokra) vonatkozóan

 1. Az általános szerződési feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólagos érvényűek minden gyártási megrendelés során az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében. 

Az Általános Szerződési Feltételektől a felek kizárólag írásban megkötött megállapodásukban térhetnek el. 

 1. Ajánlat

A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. által kiadott ajánlatok díjmentesek. Az ajánlatok mellékletei - specifikációk stb.- általában előzetes, informatív jellegűek, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A Megrendelői adatszolgáltatás tartalmáért a Megrendelő felel. Az ajánlatban kidolgozott műszaki megoldások a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. szellemi termékei.

 1. Ajánlati árak

A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. által adott ajánlati árak minden esetben egyedi árak. Az ajánlatokat, a Megrendelő által ismertetett műszaki elvárások alapján adja mega a BOJNÁR FÉMIPARI Kft.

 1. Rendelés

A Megrendelő az ajánlat elfogadását írásban köteles visszaigazolni, mely történhet postai úton, faxon vagy elektronikus levélben. A Megrendelés szerződésnek minősül a Felek között. A megrendelés a megrendelt áru átvételével, továbbá annak ellenértékének megfizetésével teljesül.

A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. visszautasítja a megrendelés elfogadását, amennyiben:

 • Megrendelő korábban nem teljesítette az áruátvételre, vagy az áru ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségét
 • más módon megsértette az egyedi avagy Általános Szerződési Feltételeket
 • ha jelentős fizetési késedelme áll fenn a BOJNÁR FÉMIPARI Kft-vel szemben
 • ha nem az ajánlatban szereplő feltételre történik a megrendelés
 1. Szállítási határidő

A megrendelt tételeknél a teljesítési határidő a Rendelés-visszaigazolásával kezdődik és a visszaigazolásban meghatározott határidőben teljesül, amennyiben a felek minden műszaki és kereskedelmi feltételben megállapodtak, illetve a Megrendelő minden, a határidőre történő teljesítéséhez szükséges intézkedést megtett (pl. rendelés, előre utalás stb.).

El nem hárítható olyan vis major körülmény esetén - melyre a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. nincs ráhatása - a szállítási határidő vis majorral érintett időtartammal meghosszabbodhat.

A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. által adott ajánlat – az ajánlat Megrendelő részére történő megküldését követően- az ajánlaton szereplő dátumtól számított 30 napig érvényes és ezen határidőn belüli megrendelés esetén köteles az ajánlata szerinti tartalomnak megfelelő teljesítésnyújtására. A 30 napos ajánlati érvényesség határidőn túli megrendelés esetén a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. által új ajánlat kerül kiadásra, amely ajánlat tartalma az előző ajánlat tartalmától eltérhet.

 1. Teljesítés

Eltérő megállapodás hiányában a teljesítés helye a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. fióktelepe: 9144 Kóny, József Attila u. 3-5.

A teljesítés történhet a termék szállítmányozó, vagy fuvarozó részére történő átadásával, vagy a termék feladásával is. A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. jogosult rész- és előszállításra is azzal, hogy az ilyen módon történő teljesítés nem lehet a Megrendelőre terhesebb, mint a szerződéses teljesítés.  A kárveszély a Megrendelő vagy a szállítmányozó/fuvarozó részére való átadással száll át. A szállítmányt a Megrendelő külön kérésére és költségére biztosítja a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. a Megrendelő általa megjelölt kockázati körben. A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. teljesítése során alvállalkozót igénybe vehet. Az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.

 1. Teljesítésigazolás

A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. az elkészült teljesítéseket átadás-átvételi eljárás keretében vagy szállítólevélen, vagy teljesítés igazoláson adja át a Megrendelőnek. Az átvétel során nem szükséges vizsgálni a termékek azon tulajdonságait, melyek minősége tanúsításra kerül.


 

 1. Számlázás, árak

Az árak nettó Forint, illetve nettó Euró árak, amelyek az Általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. által egyedi megrendelések alapján végzett tevékenység vonatkozásában a tárgyhavi munkák elszámolására teljesítéskor kerül sor, melynek során BOJNÁR FÉMIPARI Kft. számlát állít ki.

Pénzügyi teljesítés

A Megrendelő a számla ellenértékét a rendelésen szereplő, meghatározott fizetési mód és ütemezés szerint, határidőre köteles megfizetni.

A számla kibocsátásának és befogadásának feltétele a Felek képviselői által aláírt teljesítésigazolás vagy szállítólevél vagy csomag átvételi elismervény.

A Vállalkozó számlaszáma:

Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.

Forint utalás esetén: 10700031-42442109-51100005

Eurós utalás esetén: IBAN: HU07 1070 0031 4244 2109 5000 0005, SWIFT kód: CIBHHUHB

 1. Fizetési késedelem, késedelmi kamat

Amennyiben a Megrendelőnek jelentős nyitott (lejárt) számlája van, a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. kizárólag előre utalással vagy készpénz fizetés mellett teljesít megrendelést.

A 30 napot meghaladó késedelmes pénzügyi teljesítés esetén vagy háromnál több alkalommal késedelmesen teljesítő Megrendelő 10% késedelmi kamatot köteles fizetni a BOJNÁR FÉMIPARI Kft-nek.

Késedelmes fizetés esetén a teljes pénzügyi teljesítésig bekövetkező, 3%-os mértéket meghaladó árfolyamváltozást a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. a hátralékos összegre utólag érvényesítheti. Amennyiben a (rész)munka befejezése a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból a szerződésben megállapított határidőre nem történhet meg, az eredeti teljesítési határidő napjával a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. jogosult a teljesítés arányában (rész)számla benyújtására.

 1. Tulajdonjog fenntartása

A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. az átadott termékekre a tulajdonjogát a teljes ár kifizetéséig fenntartja. Megrendelőnek átadott áru megsemmisülésének vagy értékcsökkenésének veszélyét - a tulajdonjog-fenntartás hatályossága alatt is - a Megrendelő viseli. Megrendelő a Megrendelés leadásával elismeri, hogy a tulajdonjog-fenntartásra vonatkozó rendelkezéseket megértette, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

A tulajdonjog-fenntartással szállított áruk felett bármely rendelkezés, különösen az áruk továbbértékesítése csak a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. engedélyével jogérvényes és megengedett. Engedélyezett továbbértékesítés esetében a Megrendelő köteles harmadik személynek a tulajdonjog-fenntartás tényéről írásban értesítést adni és gondoskodni arról, hogy ezt harmadik személyek elismerjék.

Amennyiben a Megrendelő az átadott termékek vételárát határidőre nem egyenlíti ki, a BOJNÁR FÉMIPARI Kft-nek jogában áll a hivatkozott árukat önhatalommal birtokba venni és visszaszállítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a ki nem fizetett áru birtokba vétele és visszaszállítása érdekében a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. (valamint annak megbízottja) a Megrendelő telepére beléphet és ott az áru birtokba vételéhez szükséges bármely cselekményt megtehet. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben kötelesek a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. addig felmerült szállítási és valamennyi, egyéb költségét megtéríteni, beleértve az áru esetleges értékcsökkenésével járó költségeket is.

 1. Felelősség

Olyan károkért, amelyek nem a megrendelt termékben keletkeztek, a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. csak felróhatóság esetén felel.

A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. mentesül a felelősség alól, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. kártérítési felelőssége nem haladhatja meg a szerződés alapján BOJNÁR FÉMIPARI Kft-t megillető díj összegét, kivéve a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. szándékos, az életben-, testi épségben-, egészségben, továbbá bűncselekménnyel okozott kár eseteit.

Kizárt a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. felelőssége mindazon károk tekintetében, amelyek a Megrendelő által átadott anyag alkalmatlan minősége – pl. anyaghiba, megmunkálási maradványok, hibás gyártástechnológia stb. – következménye, ugyanakkor a BOJNÁR FÉMIPARI Kft-t az általa elvégzett teljesítés ellenértéke - azaz a vállalkozói díj összege – megilleti. Ugyancsak nem tartozik felelősséggel a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. azon károk megtérítése vonatkozásában, amelyek az elvárható gondosság megléte ellenére az áru tárolása, szállítása és vámkezelése során keletkeztek.

A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. rendelkezik vállalkozói felelősségbiztosítással.

 1. Jótállás, szavatosság, ˝garanciális˝ feltételek

A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. által gyártott, illetve megmunkált termékekre a törvényben előírt, illetve a gyártó által vállalt jótállási idő irányadó.

A termékek szakszerűtlen használata, javítása, átalakítása és az ezzel összefüggő meghibásodások a jótállási körön kívül esnek.

 1. Jótállási ügyintézés

Ha a termék a jótállási időn belül meghibásodott, a Megrendelő erről köteles a BOJNÁR FÉMIPARI Kft-t haladéktalanul értesíteni, majd előzetes egyeztetés után a terméket –köteles BOJNÁR FÉMIPARI Kft. telephelyére, személyesen, futárszolgálattal vagy postai úton visszajuttatni.

Megalapozott megrendelői igény esetén a szállítási költséget a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. utólagosan megtéríti, legfeljebb a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. saját szállítási költségeinek erejéig.

A termékeket eredeti csomagolásban, tartozékaival együtt kell visszaküldeni a csereigény érvényesítéséhez. Postai szállítás, illetve futárszállítás esetén a szükséges papírokon túlmenően hibaleírás valamint napközbeni telefonos elérhetőség megadása is szükséges. A terméket megfelelő csomagolással kell ellátni, a szállítás során keletkezett károkért a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. nem felel.

A visszaszállított termék bevizsgálásra kerül, a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. azok javíthatóságát vagy a cserejogosultságot megállapítja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk és a felmerült költségek a Megrendelőt terhelik.

 1. A jótállás körébe nem tartozó káresemények

Szállítás során történő árusérülés (ilyen kár bekövetkeztét az áru átvételekor a Megrendelő és a szállító köteles Jegyzőkönyvbe foglalni) nem tartozik a jótállás hatálya alá.

Kizárt a jótállás mechanikus sérülés, szakszerűtlen szerelés, szakszerűtlen beszerelés, szakszerűtlen használat, kezelés vagy tárolás miatt.

 1. Ügyfél reklamáció

A reklamáció érvényesítésének helye a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. székhelye. A kifogásolt árut eredeti csomagolásában kell visszaküldeni. A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. nem felel a csomagolás elégtelensége vagy alkalmatlansága miatt bekövetkező károkért.

Az igényérvényesítés feltétele a számla bemutatása és a meghibásodás leírása.

Amennyiben a reklamáció megalapozatlan, a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. a hiba feltárása után árajánlatot küld a Megrendelőnek a várható javítási költségről.

Amennyiben a Megrendelő vállalja a javítási költség megtérítését, a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. a javítást elvégzi, majd a javítási költségről számlát állít ki a Megrendelő részére.

Amennyiben a Megrendelő nem kéri a javítást, akkor az addig felmerült költségek kerülnek Megrendelő részére számlázásra (szállítás, hibafelmérés, stb.).

A kifogás elismerése esetén a szállítási költségeket a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. Megrendelő részére megtéríti legfeljebb a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. által alkalmazott szállítási díj erejéig.

 1. Szellemi termék, szerzői jog

A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. fenntartja a szerzői jogait a kivitelezői vagy projekt ajánlatban ismertetett saját műszaki megoldására, mint szellemi termékre.

 1. Adatvédelem, titoktartás

Felek kötelesek a szerződés teljesítése során a tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó nem nyilvános, bizalmas bármely adatot, tényt és információt  bizalmasan kezelni, megőrizni, illetve azt titokban tartani.

Üzleti titoknak minősül minden a szerződés tárgyát képező termék műszaki tartalma, azzal kapcsolatos elgondolás, annak része vagy melléklete is.

Felek egymás előzetes írásos beleegyezése nélkül nem használhatnak fel semmilyen, a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott specifikációt, tervezetet, rajzot és egyéb információt, kivéve, ha az a szerződés teljesítéséhez vagy a termék saját felhasználásához szükséges.

Mindennemű ilyen és hasonló intézkedés a bevont alvállalkozókra ugyanúgy érvényes.

 1. Referencia

A BOJNÁR FÉMIPARI Kft. jogosult a Megrendelővel kötött szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személy pályáztatás, közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalások során ezt kifejezetten kéri tőle. A referenciaként való hivatkozás keretében a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. a Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulásának beszerzése nélkül kizárólag a Megrendelővel kötött szerződés létét és a szerződés tárgyát (a szerződés tárgyát képező áru, illetve szolgáltatás mennyiségének megjelölésével) jogosult közölni a referenciát kérő harmadik személlyel.

 1. Megrendelések, megállapodások, szerződések megszűnése, felmondása

Felek szerződése a BOJNÁR FÉMIPARI Kft. által nyújtott szolgáltatások időtartamára szól, amely szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.

A szerződés a Felek közös megegyezésével írásban módosítható.

Bármelyik fél élhet az azonnali felmondás jogával, ha másik Féllel szemben jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy a másik fél lényeges szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegi.

 1. Vis major

Vis major alatt a felek olyan eseményt, vagy történést értenek, amely az érintett fél akaratától függetlenül következik be és amelyet az érintett fél megelőzni, vagy elhárítani nem tud. Az a fél, aki vis majorra hivatkozik, köteles a másik felet az esemény bekövetkezéséről a lehető legrövidebb időn belül értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő kárért az arra kötelezett kártérítési felelősséggel tartozik.

Bármelyik felet érintő vis major esetén a felek kötelesek tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a vis major jellegétől függően lehetőség szerint egyetértésben dönthessenek a károk enyhítéséről, vagy végső esetben a szerződés esetleges megszüntetéséről.

 1. Egyéb rendelkezések

A szerződő felek kötelesek egymással együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást tájékoztatni minden, a szerződéssel összefüggő lényeges kérdésről, körülményről. A teljesítést érintő jognyilatkozatokat, reklamációkat, felszólításokat, vagy a tájékoztatást az azt közlő szerződő fél köteles írásba foglalni és a másik szerződő fél képviselőjének átadni vagy a szerződő fél székhelyére ajánlott levélben, faxon vagy elektronikus levélben megküldeni. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy utóbb olyan tényekre, körülményekre nem hivatkozhatnak, mellyel kapcsolatosan írásbeli tájékoztatási kötelezettségüknek jobb tudomásuk ellenére nem tettek eleget.

 1. Jogorvoslat

Esetleges felmerülő jogvita esetére hatáskörtől függően a felek alávetik magukat a Győr Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyv, valamint az esetre irányadó speciális jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Az Általános Szerződési Feltételek a 2019. január 1. napjától megkötött jogügyletek esetén alkalmazandók.

Bodonhely, 2019.01.01.

    Bojnár Lajos

ügyvezető igazgató